Prizai kasdienybės ekstremalams

Nevartoti su alkoholiniais gėrimais

pirk
Registruok čekį

laimėk kasdien

CULT Original 0,5l x 24 vnt.
gėrimų pakuotė
Ausinės Apple
“AirPods Pro”
Mobilusis
telefonas
“iPhone 12”
Žaidimo periodas: 07.01 – 09.30

Registracija baigta

Jei turite klausimų, rašykite:
loterijos@sorbum.eu

Laimėtojai

CULT Original
0,5l x 24 vnt.
gėrimų pakuotė

Mobilusis telefonas “iPhone 12”

Ausinės Apple “AirPods Pro”

TAISYKLĖS

1. „Laimėk kasdien CULT“ reklaminė akcija yra pirkėjų žaidimas, toliau – Akcija, vykstanti nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. Akciją padeda vykdyti UAB „Sorbum LT”, J. Jasinskio g. 16G, LT-03163, Vilnius, įmonės registracijos numeris 125767647 (toliau – Organizatorius), UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ užsakymu, įmonės kodas: 121958128, adresas: Taikos al. 1, LT-35147 Panevėžys (toliau – Užsakovas).

2. Akcijos vykdymo tvarką nustato Užsakovas pagal šias Akcijos taisykles (toliau – Taisyklės). Laikytis Taisyklių privalo visi Akcijoje dalyvaujantys asmenys.

3. Akcija prasideda 2021 m. liepos 1 d., baigiasi – 2021 m. rugsėjo 30 d.
3.1. Laikotarpis, kuriuo galima pirkti Akcijos prekes ir registruotis Akcijoje, prasideda 2021 m. liepos 1 d. 00.01 val. ir baigiasi 2021 m. rugsėjo 30 d. 23.59 val. Prieš arba po šio laikotarpio atlikta registracija laikoma negaliojančia ir prizų lošimuose nedalyvauja.
3.2. Informacija apie Akciją ir Taisyklės skelbiama interneto svetainėje www.cultpromo.lt

4. Akcija rengiama visose Lietuvoje esančiose parduotuvėse, parduodančiose „CULT“ produkciją.

5. Akcijos prekės:

EAN kodas Prekės pavadinimas
4770477230212 CULT Energinis gėrimas GUARANA 0,5L skardinė
4770477230199 CULT Energinis gėrimas ORIGINAL 0,5L skardinė
4770477230205 CULT Energinis gėrimas SUPREME 0,5L skardinė
4770477230397 CULT Energinis gėrimas ORIGINAL 0,33L skardinė
4770477231240 CULT Energinis gėrimas SUPREME 0,33L skardinė

Visi su prizais susiję pagal teisės aktus privalomi mokėti mokesčiai bus mokami žaidimo Užsakovo.
6. Akcijos prekių, kurias įsigyjant galima dalyvauti Akcijoje, skaičius nebus ribojamas.
7. Akcijos prekėmis gali būti prekiaujama ir prieš bei po šių Taisyklių 3.1 punkte nurodyto laikotarpio, bet jų įsigijimas ne Akcijos laikotarpiu nesuteikia teisės dalyvauti Akcijoje.

8. Prizų fondas, toliau – prizai:

Prizas Kiekis vnt.
Mobilusis telefonas “ iPhone 12“ 128 GB 3
Ausinės APPLE AirPods Pro į ausis, belaidės 14
Cult Original 0,5l x 24 vnt gėrimo pakuotė 92

9. Akcijoje gali dalyvauti ir registruotis visi fiziniai asmenys, sulaukę 18 metų ir vyresni, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje.

10. Akcijoje negali dalyvauti UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“, UAB „Sorbum LT“ darbuotojai ir jų šeimos nariai (sutuoktiniai, vaikai, vaikaičiai, broliai, seserys, tėvai ir seneliai) – Akcijos laimėtojai (toliau – prizų laimėtojai) tai patvirtina pildydami registracijos formą pažymint, kad susipažino su Taisyklėmis. Konstatavus, kad išvardytų įmonių darbuotojas arba jo šeimos narys dalyvavo Akcijoje ir tapo prizo laimėtoju, prizas jam nebūtų įteikiamas.

11. Registracijos į Akciją laikotarpiu, t. y., nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 30 d., joje norintys dalyvauti asmenys turi nusipirkti bet kurią Akcijos prekę pagal šių Taisyklių 5 punktą bet kurioje prekybos vietoje visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje, išsaugoti pirkimo dokumentą (kvitą ar sąskaitą), kuris bus laikomas Akcijos prekių pirkimo liudijimu, su įsigyta pirkimo dokumente nurodyta bent viena Akcijos preke (toliau – pirkimo dokumentas), ir nuo 2021 m. liepos 1 d. 00.01 val. iki 2021 m. rugsėjo 30 d., 23:59 val. pirkimo dokumento kopiją (fotografuotą ar skenuotą) užregistruoti www.cultpromo.lt, užpildant registracijos formą. Lošimai, kuomet traukiami laimėtojai, vyksta vieną kartą per dieną pagal Taisyklių 16 punkte pateiktą detalizaciją. Užregistruotas Akcijos pirkimo dokumentas dalyvauja tik tos savaitės lošime; įvykus lošimui bei ištraukus ir paskelbus laimėtojus, iki lošimo dienos užregistruoto Akcijos pirkimo dokumento registracija panaikinama ir tolesniuose gėrimų, ausinukų, mobiliojo telefono lošimuose nedalyvauja (žr. detaliau Taisyklių 16 p.). Akcijos pirkimo dokumentą būtina saugoti iki prizų atsiėmimo.
Registracijos formoje nurodomas vardas, pavardė, Akcijos dalyvio telefono numeris, el. pašto adresas, pridedama pirkimo dokumento kopija. Jeigu registracijos formoje nėra pridėtos pirkimo dokumento kopijos ar pridėtas pirkimo dokumentas neatitinka šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų, prizas nėra išduodamas. Registracija www.cultpromo.lt yra nemokama.
Sėkmingai prisiregistravus www.cultpromo.lt, monitoriuje pasirodo tai patvirtinantis pranešimas. Nepavykus registracijai, Akcijos dalyvis apie tai informuojamas monitoriuje pasirodančiu pranešimu ir gali taisyti duomenis ar bandyti registruotis tol, kol pavyks prisiregistruoti; priešingu atveju Akcijos dalyvis neregistruojamas dalyvavimui Akcijoje.
11.1. Pateikdamas (registruodamas) savo duomenis dalyvavimui Akcijoje pagal šių Taisyklių 11 punkto reikalavimus, Akcijos dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, tai pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant informaciją. Organizatorius pasilieka teisę neleisti dalyvauti ar diskvalifikuoti iš Akcijos joje dalyvaujantį asmenį, jei yra pagrindas įtarti, kad asmuo pažeidžia įstatymus ar šios Akcijos Taisykles bei sąlygas.
12. Vienas Akcijos dalyvis (vienas telefono numeris) gali registruoti keletą skirtingų pirkimo dokumentų su skirtingais numeriais, tačiau vieno lošimo metu gali laimėti tik vieną prizą.

13. Vienas Akcijos dalyvis, įsigijęs naują Akcijos prekę, gali registruoti naują pirkimo dokumentą iš to paties telefono numerio.

14. Vienas Akcijos pirkimo dokumentas visos Akcijos metu gali laimėti tik vieną prizą. Vieną Akcijos pirkimo dokumentą visos Akcijos metu galima registruoti tik vieną kartą. Akcijoje yra registruojamas ir dalyvauja pirkimo dokumentas, nepriklausomai nuo nusipirktų pirkimo dokumente nurodytų Akcijos prekių skaičiaus, t. y. pirkimo dokumente nurodytas didesnis nei vienas Akcijos prekių skaičius nesuteikia teisės registruoti pirkimo dokumentą pakartotinai ar didesnių šansų laimėti.

16. Bus vykdomi 92 lošimai. Lošimai vyks kasdien, juose dalyvaus registracijos, gautos vadovaujantis šių Taisyklių 11 punktu:

Laimėtojų traukimas vyks kasdien 10.00 val. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, gautos pagal šias Taisykles nuo praeitos dienos 00:00 val. iki 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Kiekvieną dieną bus ištraukta po 1 CULT Original 0,5lx24 vnt. energinio gėrimo pakuotės laimėtoją.

• Pirmas ausinukų ir mobiliojo telefono laimėtojų traukimas įvyks 2021 m. rugpjūčio 1 d. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, gautos pagal šias Taisykles nuo 2021 m. liepos 1 d. 00:00 val. iki 2021 m. liepos 31 d. 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukti 6 laimėtojai (1 mobiliojo telefono „iPhone 12“ laimėtojas, 5 ausinukų „APPLE AirPods Pro“ laimėtojai).
• Antras ausinukų ir mobiliojo telefono laimėtojų traukimas įvyks 2021 m. rugsėjo 1 d. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, gautos pagal šias Taisykles nuo 2021 m. rugpjūčio 1 d. 00:00 val. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukti 6 laimėtojai (1 mobiliojo telefono „iPhone 12“ laimėtojas, 5 ausinukų „APPLE AirPods Pro“ laimėtojai).
• Trečias ausinukų ir mobiliojo telefono laimėtojų traukimas įvyks 2021 m. spalio 1 d. Šiame žaidime dalyvaus visos registracijos, gautos pagal šias Taisykles nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. 00:00 val. iki 2021 m. rugsėjo 30 d. 23:59 val. ir atitinkančios minėtas dalyvių sąlygas. Bus ištraukt 5 laimėtojai (1 mobiliojo telefono „iPhone 12“ laimėtojas, 4 ausinukų „APPLE AirPods Pro“ laimėtojai).

17. Akcijos dalyvių registracija ir visi lošimai vyksta Organizatoriaus patalpose: UAB „Sorbum LT“ J. Jasinskio g. 16G, LT-03163, Vilnius, įmonės registracijos numeris 125767647. Lošimai vykdomi naudojantis specialiai sukurta formule laimėtojų nustatymui.

18. Akcijos dalyvių pateikta informacija ir asmens duomenys renkami, tvarkomi ir saugomi pagal Lietuvos Respublikos bei Europos sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymų reikalavimus ir kitų asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

19. Dalyvaudami Akcijoje dalyviai patvirtina, kad sutinka su šiomis Taisyklėmis ir kad Akcijos Organizatorius, Užsakovas ir jų paskirti asmenys gali tvarkyti jų duomenis Akcijos organizavimo tikslais, siekdami nustatyti prizų laimėtojus, juos paskelbti svetainėje www.cultpromo.lt ir įteikti prizus. Duomenys tvarkomi siekiant užtikrinti tinkamą Akcijos įgyvendinimą, prizų laimėtojų nustatymą ir prizų įteikimą.
a) Pateikdamas registraciją ar registruodamasis Akcijoje, dalyvis sutinka, kad jo asmens duomenys bus tvarkomi ir saugomi visą Akcijos laikotarpį ir 3 dienas po Akcijos pretenzijų pateikimo termino pabaigos. Suėjus duomenų saugojimo terminui, asmens duomenys sunaikinami.
b) Visiems dalyviams šiomis Taisyklėmis yra pateikiama tokio pobūdžio informacija:
„Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi UAB „Sorbum LT”, J. Jasinskio g. 16G, LT-03163, Vilnius, įmonės registracijos numeris 125767647, ir UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“, įmonės kodas: 121958128, adresas: Taikos al. 1, LT-35147 Panevėžys (toliau kiekvienas atskirai ir kartu – Asmens duomenų tvarkytojas), laikantis Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymuose nustatytų reikalavimų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių šių duomenų tvarkymą bei apsaugą (toliau – Asmens duomenų apsaugos teisės aktai), ir nebus atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai to reikalauja Lietuvos Respublikos ir/ar Europos sąjungos įstatymai.
Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, prizo laimėjimo atveju – prizo pristatymo vietos adresas) yra pateikiami laisva valia ir gali būti panaudoti tik Akcijos organizavimo tikslais. Jūsų vardas, pavardė bus skelbiami internetinėje svetainėje www.cultpromo.lt Taisyklių 16 punkte išvardintomis dienomis, jeigu Jūs būsite išrinktas Akcijos laimėtoju.
Jūs turite šias teises: žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti per duomenų tvarkymo laikotarpį; reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų apsaugos teisės aktų, bet kuriuo metu atsisakyti dalyvauti Akcijos žaidime, kitas Asmens duomenų apsaugos teisės aktuose nurodytas teises.
Informaciją apie asmens duomenis suteikia Akcijos Organizatorius, kuris reikalingą informaciją gauna iš Asmens duomenų tvarkytojo. Kreipiantis dėl informacijos apie asmens duomenis, privaloma atvykti į Organizatoriaus buveinę ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
c) Akcijos dalyvis gali kreiptis į Akcijos Organizatorių, prašydamas panaikinti jo registracijos Akcijoje duomenis. Kreipiantis dėl asmens duomenų panaikinimo, privaloma atvykti į Organizatoriaus buveinę ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmens duomenų tvarkytojas per penkias darbo dienas įsipareigoja sunaikinti Akcijos dalyvio pateiktus duomenis. Tokiu atveju dalyvis netenka teisės dalyvauti Akcijoje, gauti prizą.
d) Asmens duomenų tvarkytojas įsipareigoja užtikrinti asmens duomenų saugumą, įgyvendinti tinkamas technines ir organizacines priemones asmens duomenims apsaugoti nuo neteisėto sunaikinimo ar/ir atsitiktinio pakeitimo, atskleidimo ir nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenų tvarkytojo darbuotojai įsipareigoja neatskleisti Akcijos dalyvių asmens duomenų.

20. Kiekvieno lošimo laimėtojų vardai ir pavardės bus paskelbti viešai www.cultpromo.lt iki 23.59 val. Ne darbo dienų laimėtojai bus viešai paskelbti kitą darbo dieną.

21. Laimėtojui apie laimėjimą papildomai gali būti pranešama el. paštu, telefono skambučiu ar trumpąja žinute.

22. Laimėtojų sąrašas bus skelbiamas viešai www.cultpromo.lt iki 2021 m. spalio 20 d.

23. Prizus saugo Akcijos Užsakovo įgaliota šalis – Organizatorius UAB „Sorbum LT”, J. Jasinskio g. 16G, LT-03163, Vilnius, įmonės registracijos numeris 125767647. Prizai laimėtojams išduodami Taisyklių 25 punkte nustatyta tvarka.

24. Dėl laimėtų prizų perdavimo Organizatorius su prizų laimėtojais susisieks el. paštu, skambučiu arba trumpąja žinute Akcijoje registruotu telefono numeriu / el. paštu.

25. Laimėtojams prizai išduodami Organizatoriaus sąskaita (Organizatorius apmoka tik prizo pristatymo išlaidas Lietuvos teritorijoje, siunčiant prizą vieną kartą, t. y. apmokamos tik vieno pristatymo išlaidos) naudojantis kurjerių paslaugomis ar kita Organizatoriaus nustatyta tvarka, suderinus su laimėtoju. Kilus įtarimų (pavyzdžiui, registracijos formoje pateiktas pirkimo dokumentas yra neįskaitomas, susiliejęs, koreguotas, neaiškus, nufotografuotas / pateiktas ne visas pirkimo dokumentas, pirkimo dokumente nesimato data ar nesimato visas Akcijos prekės pavadinimas ar bet kokiais kitais atvejais), Organizatorius turi teisę paprašyti laimėtojo el. paštu win@sorbum.eu su prierašu „CULT loterija“ atsiųsti skenuotą ar nufotografuotą laimėjusio Akcijos pirkimo dokumento kopiją, o laimėtojui to nepadarius, prizas nėra išduodamas. Esant šiame Taisyklių punkte nurodytoms aplinkybėms, Asmuo pripažįstamas laimėtoju, kai jis Organizatoriui pakartotinai pateikia pirkimo dokumento kopiją šiame Taisyklių punkte nurodyta tvarka ir pateiktas pirkimo dokumentas visiškai sutampa su prizą laimėjusios registracijos formoje pateiktu pirkimo dokumentu. Jei Akcijoje registruotas ir lošime laimėjęs pirkimo dokumentas nėra identiškas su pakartotinai el. paštu pateiktu pirkimo dokumentu ir (ar) Organizatoriui kyla įtarimų dėl bandymo sukčiauti, Akcijos Organizatorius turi teisę prizo laimėtojui neišduoti. Jeigu registracijos formoje nėra pridėtos pirkimo dokumento kopijos ar pridėtas pirkimo dokumentas neatitinka šiose Taisyklėse nurodytų sąlygų, prizas nėra išduodamas.
a. Jei prizų laimėtojai neatsiųs Organizatoriaus prašomos Taisyklių 25 punkte nurodytos informacijos iki 2021 spalio 20 d., 15 val., el. paštu win@sorbum.eu, jie praras savo, kaip prizų laimėtojų, statusą, o prizai taps Užsakovo nuosavybe be jokios kompensacijos laimėtojui.
b. Atsiimant prizus, kurių vertė didesnė nei 200 Eur, prizų laimėtojai ir Akcijos Organizatorius, kuris yra įgaliota šalis, pasirašo prizo priėmimo-perdavimo aktą. Gavę prizą ir pasirašę priėmimo–perdavimo aktą (ar kitaip patvirtinę prizo gavimą), prizų laimėtojai negali reikšti Akcijos Užsakovui, Organizatoriui ar jo įgaliotai šaliai pretenzijų dėl prizo.
c. Prizas – Cult Original 0,5l x 24 vnt. gėrimo pakuotė – išduodamas tik 18 metų ir vyresniems asmenims. Tokiu atveju atsiimant šį prizą, prizo laimėtojo gali būti paprašyta parodyti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę arba vairuotojo pažymėjimą).

26. Prizus laimėtojai privalo priimti iki 2021 m. spalio 25 d., 16:00 val. Po 2021 m. spalio 25 d., 16:00 val., prizai neišduodami. Organizatorius ir Užsakovas neatsako, jei prizai nepristatomi dėl laimėtojų klaidingai, netiksliai nurodyto prizo pristatymo adreso. Prizai pristatomi tik Lietuvos teritorijoje.

27. Akcijos Užsakovas ir Organizatorius neatsako už prizų laimėtojams galimus padarytus nuostolius, atsiradusius naudojantis prizu.

28. Laimėti prizai negali būti pakeisti jokiu kitu prizu, prizo vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais.

29. Su prizo atsiėmimu susijusios šiose Taisyklėse nenurodytos papildomos išlaidos, pavyzdžiui, prizo savarankiško atsiėmimo / pakartotinio pristatymo išlaidos nepriėmus kurjerio siuntos, su Organizatoriumi susiderinus kitą prizo perdavimo tvarką – tokio pristatymo išlaidos, telefono pokalbių išlaidos ir bet kokios kitos Taisyklėse nenurodytos išlaidos prizų laimėtojams nepadengiamos ir neatlyginamos. Su prizo laimėjimu susijusius gyventojų pajamų mokesčius sumoka Užsakovas. Organizatorius ir Užsakovas neatsako, jeigu prizas neįteikiamas dėl laimėtojo kaltės ar dėl kitų nuo laimėtojo priklausančių priežasčių (pavyzdžiui, laimėtojas nerandamas prizo pristatymo vietoje, kurjeris negali susisiekti su laimėtoju, laimėtojas nurodytu laiku nepasiima prizo, nurodo neteisingą adresą ar bet kokiais kitais atvejais); tokiu atveju Organizatorius neprivalo bandyti įteikti / išsiųsti prizo laimėtojui pakartotinai. Pakartotinai prizas gali būti išsiunčiamas / išduodamas laimėtojui Organizatoriaus pasirinkimu (t. y. Organizatorius turi teisę, bet ne pareigą pakartotinai pristatyti / išduoti prizą laimėtojui) ir tik laimėtojui iš anksto apmokėjus visas pakartotinio ir dėl nepavykusio prizo pristatymo Organizatoriaus patirtas išlaidas. Jeigu prizas neįteikiamas dėl laimėtojo kaltės ar dėl kitų nuo laimėtojo priklausančių priežasčių antrą kartą, prizas laimėtojui neišduodamas. Organizatorius ir Užsakovas neatsako už kurjerių / trečiųjų šalių teikiamų prizo pristatymo paslaugų kokybę.

30. Prizai, kurie nėra išduoti ar laimėtojai jų nepasiėmė / nebuvo jiems įteikti pagal šias Taisykles, iš naujo nelošiami ir jų vertė negali būti išmokama grynaisiais pinigais ir Organizatorius juos grąžina Užsakovui.
31. Užsakovas ir Organizatorius neatsako už tai, jeigu Akcijos dalyviai nesilaiko šių Taisyklių reikalavimų.

32. Organizatorius ir Užsakovas neatsako už Akcijos dalyvių pasitraukimą iš Akcijos, taip pat prizų neišdavimo atvejus, kai nesilaikoma šių Taisyklių arba kai Akcijos dalyvių pateikta informacija yra neteisinga ar netiksli, arba jei su prizų laimėtojais nepavyko susisiekti ar perduoti prizo dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus ir jo įgaliotos šalies, arba kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.

33. Užsakovas ir/ar Organizatorius turi teisę vienašališkai nutraukti ar sustabdyti Akciją ir neišduoti prizų tais atvejais, kai susidaro nenugalimos jėgos aplinkybės, arba dėl kitų priežasčių. Užsakovas ir/ar Organizatorius turi teisę vienašališkai keisti Akcijos sąlygas ir Taisykles. Apie Akcijos sustabdymą, nutraukimą, Taisyklių keitimą Organizatorius praneša internetiniame puslapyje www.cultpromo.lt.

34. Visos pretenzijos dėl Akcijos organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai Akcijos Užsakovui UAB „Kalnapilio-Tauro grupė“ adresu A. Goštauto g. 40A, Vilnius, LT- 01112 Vilnius iki 2021 m. spalio 30 d. su nuoroda “Vasarą gaivinkis CULT“. Skunde išdėstomos visos aplinkybės, jos pagrindžiamos, pridedami skundą pagrindžiantys dokumentai ar jų tinkamai patvirtintos kopijos.

35. Po 2021 m. spalio 30 d. pateikti skundai nenagrinėjami.

36. Užsakovas nagrinėja pretenzijas ir pateikia atsakymus per 30 (trisdešimt) dienų nuo pretenzijos gavimo. Jei Užsakovas pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus. Jei pareiškėjas yra nepatenkintas atsakymu, jis gali ginti savo teises ir teisėtus interesus įstatymo nustatyta tvarka.

37. Užsakovo, Organizatoriaus ir Akcijos dalyvių teisės ir pareigos, susijusios su Akcija, nurodytos tik šiose Taisyklėse.

38. Organizatorius įspėja, kad reklaminėje medžiagoje pateikiama informacija apie Akciją yra tik informacinio pobūdžio.

39. Visą informaciją apie Akciją galite rasti www.cultpromo.lt, skambindami telefonu +370 6169 1101 (darbo dienomis ir darbo valandomis 8:00 – 17:00) arba rašydami win@sorbum.eu.